<style>.lazy{display:none}</style>Obchodné podmienky - Kanadské cédrové sauny

Kanadské cédrové sauny

Obchodné podmienky

I. Rozsah

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP”) upravujú zmluvné podmienky dodávky tovaru zo strany spoločnosti Techbro s.r.o., so sídlom: Opoj 346, 91932, IČO: 53 019 075, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, odd. sro, vl. č.: 46526/T (ďalej len „predávajúci“). Detailná špecifikácia dodávaného tovaru je spravidla uvedená v ponuke predávajúceho. Zmluvné podmienky dodávky služieb zo strany predávajúceho sú vždy upravené osobitnou zmluvou.
 2. V prípade, ak osobitná zmluva rieši niektorú otázku odlišne ako VOP, rozhodujúce sú ustanovenia zmluvy.
 3. Akákoľvek odchýlka od týchto podmienok je platná len v prípade, ak je písomne odsúhlasená zo strany predávajúceho.
 4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia.
 5. VOP sú súčasťou ponuky predávajúceho, respektíve potvrdenia objednávky druhej strany (ďalej len „kupujúci”) zo strany predávajúceho.
 6. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete (www) ako platnú a záväznú pre obidve zmluvné strany.

II. Návrh na uzavretie zmluvy

 1. Predávajúci predkladá kupujúcemu návrh na uzavretie zmluvy v ponuke, ktorá obvykle špecifikuje druh a množstvo ponúkaného tovaru, poskytnuté služby k ponúkanému tovaru, cenovú ponuku ako aj predpokladaný termín a spôsob dodania tovaru. Ponuka môže mať písomnú alebo ústnu formu a je platná po dobu definovanú v ponuke, spravidla nie dlhšiu ako 30 kalendárnych dní odo dňa jej predloženia.
 1. Návrh na uzavretie zmluvy zaniká, ak nebol kupujúcim prijatý v stanovenej lehote.
 2. Informácie uverejnené v katalógoch, na firemnom webe www.kanadskesauny.sk a inej propagačnej literatúre predávajúceho sú záväzné len v prípade, ak sa návrh na uzavretie zmluvy alebo potvrdenie objednávky predávajúcim na tieto informácie výslovne odvolá.
 3. Kupujúci nie je bez súhlasu predávajúceho oprávnený poskytnúť návrh na uzavretie zmluvy alebo jeho časti tretej strane.

III. Uzavretie zmluvy

 1. Zmluvou sa ďalej rozumie dohoda o dodávke tovaru uzavretá medzi kupujúcim a predávajúcim v zmysle ustanovení týchto všeobecných dodacích podmienok.
 1. Zmluva v zmysle týchto dodacích podmienok je uzavretá v okamihu, keď kupujúci v určenej lehote doručí predávajúcemu písomnú objednávku, ktorá je v plnom súlade s predchádzajúcou ponukou predávajúceho.
 2. V prípade, ak kupujúci doručí predávajúcemu objednávku bez predchádzajúcej konkrétnej ponuky predávajúceho alebo sa s predchádzajúcou konkrétnou ponukou nezhoduje, zmluva sa považuje za uzavretú v okamihu, keď predávajúci potvrdí kupujúcemu akceptovanie objednávky, alebo potvrdí objednávku priamo odoslaním tovaru.
 3. Objednávka v zmysle predchádzajúcich odsekov musí byť v stanovenej lehote doručená predávajúcemu a to buď prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho www.kanadskesauny.sk alebo prostredníctvom elektronickej pošty.
 4. Termíny a podmienky dodania uvedené v potvrdení objednávky považuje predávajúci kupujúcim za akceptované, ak kupujúci do 3 pracovných dní od obdržania potvrdenia objednávky písomne neoznámi predávajúcemu návrh zmeny.

IV. Cena a platobné podmienky

 1. Cenou sa rozumie cena tovaru v sklade v mieste sídla predávajúceho bez nákladov na dopravu zo skladu predávajúceho.
 1. Všetky náklady súvisiace s dopravou tovaru zo skladu predávajúceho hradí kupujúci, pokiaľ nie je zmluvne dohodnuté inak.
 2. Predávajúci vystavuje kupujúcemu zálohové, čiastkové alebo konečné faktúry v dohodnutých termínoch. Všetky faktúry sú splatné do 15 kalendárnych dní od dňa vystavenia, ak nie je dohodnuté inak.
 3. Kupujúci uskutočňuje platby faktúr v EUR na bankový účet predávajúceho, ktorý je uvedený na príslušnej faktúre. Všetky poplatky a ďalšie náklady spojené s uskutočnením platby znáša kupujúci.
 4. Kupujúci nie je oprávnený platbu znížiť, alebo viazať na splnenie podmienok, ktoré nie sú výslovne dohodnuté v zmluve.
 5. Platba sa považuje za uskutočnenú pripísaním celej fakturovanej čiastky na bankový účet predávajúceho.
 6. V prípade, ak kupujúci neplní svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy (napríklad neuhradí včas zálohovú alebo inú faktúru), predávajúci je oprávnený:
  1. odsunúť výkon svojich povinností po dobu, kým kupujúci splní svoje záväzky,
  2. účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % denne z dlžnej čiastky až do dňa splnenia záväzku kupujúceho,
  3. odstúpiť od zmluvy a uplatňovať náhradu škody.

V. Dodanie tovaru

 1. Predávajúci umožní kupujúcemu prevzatie dodávky zo skladu predávajúceho v dohodnutom termíne. Za moment dodania sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim.
 1. V prípade, ak si kupujúci vo svojej objednávke uplatní aj prepravu dodávky na určené miesto v SR iné ako miesto skladu predávajúceho, predávajúci zabezpečí dopravu rostredníctvom svojich zmluvných dopravcov na náklady kupujúceho. V takomto prípade sa dodávka považuje za uskutočnenú v momente odovzdania dodávky vybranému dopravcovi.
 2. Predávajúci je povinný dodať tovar v termíne, ktorý je dohodnutý v zmluve. V prípade, ak má kupujúci splniť určité povinnosti pred dodaním tovaru (napr. vykonať platbu v prospech predávajúceho), lehota na dodanie tovaru začína plynúť až odo dňa splnenia povinnosti zo strany kupujúceho.
 3. Predávajúci je oprávnený poskytnúť aj čiastočné alebo predčasné plnenie.
 4. V prípade, ak je tovar pripravený na dodanie a dodanie nemôže byť vinou kupujúceho realizované do 5 pracovných dní od výzvy na prevzatie, dodanie sa považuje za uskutočnené týmto piatym pracovným dňom. Predávajúci je oprávnený tovar ďalej skladovať na náklady kupujúceho. Dohodnuté platobné podmienky týmto nie sú dotknuté.
 5. V zmysle ust. § 445 Obchodného zákonníka nadobudne kupujúci vlastníctvo k dodanému tovaru až dňom jeho úplného zaplatenia.

VI. Nebezpečenstvo škody na tovare

 1. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v momente, keď sa dodanie považuje za uskutočnené v zmysle predchádzajúcich článkov.

VII. Záruka a zodpovednosť za škody

 1. Predávajúci poskytuje záruku, že dodaný tovar bude minimálne po dobu 24 mesiacov (ak nie je dohodnuté inak) odo dňa dodania spôsobilý na použitie na dohodnutý, inak na obvyklý účel, alebo že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti, ak nie je v technickom liste alebo spracovateľskom návode uvedené inak.
 2. Záruka je platná len za predpokladu, že kupujúci bez zbytočného odkladu oznámi písomne predávajúcemu všetky vyskytujúce sa vady.
 3. Záruka sa nevzťahuje ak dôjde k normálnemu opotrebeniu dodaného tovaru prípadne drevo vykazuje vlásočnicové prskliny v dôsledku rotiahnutia a zmrštenia materiálu.
 4. Akákoľvek forma záruky zanikne, ak:
  1. Boli vady spôsobené dopravou, nevhodným skladovaním a manipuláciou, chybným zaobchádzaním, nesprávnou montážou a uvedením do prevádzky, nesprávnou prevádzkou a údržbou.
  1. Sa vada vyskytla v dôsledku nesprávneho použitia veci.
  1. Kupujúci uskutoční úpravy alebo opravy tovaru alebo ktorejkoľvek jeho časti bez predchádzajúceho písomného súhlasu zo strany predávajúceho.
  1. Dodaný tovar bol nainštalovaný alebo upravený iným spôsobom, ako je uvedené v užívateľskej príručke.
  1. Dodaný tovar nebol umiestnený na vyrovananý a spevnený povrch s požadovaným zaťažením.
  1. Vzikajú praskliny v dôsledku prehriatia.
  1. Sa na kúrenie vo vykurovacom telese nepoužíva iba čisté a suché tvrdé drevo. Výrobky s abnormálnymi požiarnymi vlastnosťami (napr. lepené drevo, lakované/farbené drevo, preglejka) môžu mať za následok nadmerné teploty, ktoré by mohli ýrobok poškodiť.
 5. Predávajúci je zodpovedný za škodu len v prípade, ak táto vznikla porušením jeho povinností. Nezodpovedá však za takúto škodu, ak porušenie jeho zodpovednosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od jeho vôle a bráni mu v splnení jeho povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by túto prekážku alebo jej následky odvrátil, alebo prekonal, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídal.
 6. V prípade škody spôsobenej niektorou zo zmluvných strán poškodená strana nebude uplatňovať náhradu ušlého zisku.
 7. Ak dôjde v dôsledku použitia nástrojov k poškodeniu napríklad záhrady alebo chodníka, je to na vlastnú zodpovednosť kupujúceho.
 8. V prípade neoprávnenej reklamácie má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu nákladov vynaložených v súvislosti s posúdením vytýkajúcej vady tovaru, a to najmä nákladov na prepravu tovaru a personálne náklady.

VIII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. V zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
 2. Tovar, ktorý kupujúci pri odstúpení vráti predávajúcemu, musí byť zabalený v originálnom obale, nesmie byť poškodený alebo javiť známky používania.
 3. V odstúpení od zmluvy je kupujúci povinný uviesť meno a priezvisko, e-mail, číslo objednávky (zmluvy), popis objednaného tovaru, ako aj číslo účtu na účely vrátenia platby, a to listom na adresu sídla predávajúceho alebo prostredníctvom e-mailu na adresu info@kanadskesauny.sk.
 4. V prípade odstúpenia od zmluvy prostredníctvom e-mailu je predávajúci povinný zaslať kupujúcemu e-mail potvrdzujúci prijatie odstúpenia od zmluvy. 
 5. Po odstúpení od zmluvy je predávajúci povinný:
  1. Prevziať tovar späť od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu sídla skladu. Predávajúci nepreberie tovar vrátený formou dobierky. Kupujúci je povinný priložiť k vrátenému tovaru daňový doklad.
  1. Vrátiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.
 6. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa bodu 5 písm. a) tohto článku pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.
 7. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
 8. Zmluvné strany môžu ďalej odstúpiť od zmluvy:
  1. v prípade omeškaní pri plnení zmluvných povinností druhou zmluvnou stranou, avšak až po márnom uplynutí dodatočnej primeranej lehoty,
  1. ak uskutočnenie dodávky sa stane nemožným z dôvodov, ktoré sú zapríčinené druhou stranou,
  1. ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú predávajúci tovar nakupuje,
  1. z dôvodov vyššej moci (vis major).
 9. Odstúpením od zmluvy táto zaniká v momente, keď je prejav vôle oprávnenej strany doručený druhej strane. Po tomto akte nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať, alebo meniť bez písomného súhlasu druhej strany.

IX. Ochrana osobných údajov

 1. Predávajúci prehlasuje, že uchováva osobné údaje poskytnuté kupujúcim výlučne za účelom spracovania a realizácie objednávky, plnenia kúpnej zmluvy a zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami, a to po dobu desiatich rokov v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).
 2. Predávajúci nevydá údaje Kupujúceho tretím osobám, s výnimkou osôb, ktoré sa zúčastňujú resp. s ktorými v súčinnosti realizuje predávajúci záväzky vyplývajúce mu uzavretej kúpnej zmluvy (napr. prepravca, dodávateľ predajcu a pod.), to len v takom rozsahu, v akom je poskytnutie týchto údajov kupujúceho týmto osobám nevyhnutné pre uskutočnenie dodávky. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov.
 3. Zaslaním objednávky tovaru predávajúcemu kupujúci dáva v zmysle zákona o ochrane osobných údajov súhlas predávajúcemu na spracovanie osobných údajov poskytnutých elektronicky a/alebo písomne, najmä v rozsahu mena a priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, a kontaktných údajov ako sú telefónne číslo alebo adresa elektronickej pošty (ďalej len ako „osobné údaje“). Kupujúci súhlasí, aby k spracúvaným osobným údajom boli v prípade potreby pridané ďalšie osobné údaje potrebné na splnenie účelu spracúvania. Účelom spracúvania osobných údajov je spracovanie a realizácia objednávky tovaru, plnenie záväzkov z kúpnej zmluvy, zúčtovanie platieb a nevyhnutná komunikácia medzi zmluvnými stranami, a to na dobu 5 rokov.
 4. Kupujúci ako dotknutá osoba dáva súhlas na sprístupnenie a poskytnutie osobných údajov z informačného systému prevádzkovateľa tretím osobám, výlučne vo vzťahu k účelu spracúvania osobných údajov. Dotknutá osoba taktiež súhlasí s cezhraničným tokom osobných údajov, a to aj osobitných kategórií osobných údajov, teda s poskytnutím a sprístupnením jej/jeho osobných údajov do členských krajín Európskej únie, pričom tieto údaje budú určené výlučne z dôvodu dopravy a reklamácií výrobkov.
 5. Dotknutá osoba má v súlade s ustanovením § 28 zákona o ochrane osobných údajov právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľov:
  1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
  1. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme,
  1. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovatelia získali jej osobné údaje na spracúvanie,
  1. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  1. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  1. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
  1. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  1. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti.
 6. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek požiadať ktoréhokoľvek z prevádzkovateľov o likvidáciu jej osobných údajov. Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu zlikviduje osobné údaje dotknutej osoby taktiež v prípade, ak pominul účel ich spracúvania alebo ak spracúvané osobné údaje nie sú správne alebo aktuálne.

X. Prechodné a záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto VOP. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.kanadskesauny.sk. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy VOP účinnými v čase podania objednávky tovaru kupujúcim.
 2. Projektová dokumentácia, technická špecifikácia, montážne návody ako aj vzorky, katalógy a ostatné produkty predávajúceho zostávajú duševným vlastníctvom predávajúceho.
 3. Všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito VOP a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 4. Zmluvné strany budú všetky prípadné spory v súvislosti s kúpnou zmluvou riešiť prednostne mimosúdnou cestou, a to rokovaniami alebo dohodou. Ak zmluvné strany nevyriešia vzájomné spory mimosúdnou cestou, sú oprávnené riešiť spor súdnou cestou, pričom v prípade súdneho sporu je daná právomoc slovenského súdu podľa pravidiel stanovených v príslušných právnych predpisoch Slovenskej republiky.

Platné od 1. novembra 2020